O nama

Tvrtka Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta (skraćeno Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.) osnovana je 20. listopada 2014. godine Izjavom o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću. Dana 24. kolovoza 2016. godine u registar Trgovačkog suda u Varaždinu upisana je promjena statusa tvrtke u društvo s ograničenom odgovornošću i povećanje temeljnog kapitala na 2.500.100,00 kuna.

OIB: 97160346104
MB: 04296915
MBS: 080939012
IBAN: HR89 2360000 1102476227

Skupština društva

Radimir Čačić, predsjednik – župan Varaždinske županije
Darko Koren, član – župan Koprivničko-križevačke županije
Željko Kolar, član – župan Krapinsko-zagorske županije
Matija Posavec, član – župan Međimurske županije
Mario Švegović, član - načelnik općine Koprivnički Ivanec

Nadzorni odbor

Igor Cigula – predsjednik
Darko Masnec – zamjenik predsjednika
Martina Kneklin – član
Andrea Sever Cafuk – član
Zlatko Pavlić – član
Nikola Martinaga – član
Zoran Božek - član

Uprava

Marijan Blažok, direktor

Prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15) odlagalište komunalnog otpada „PIŠKORNICA“ u Koprivničkom Ivancu pripada u kategoriju odlagališta neopasnog otpada, potkategoriju 3, no s obzirom da se na odlagalište odlaže neobrađeni otpad, odlagalište je neusklađeno.

Odlagalište je smješteno sjeverno od grada Koprivnice. Najbliže naselje južno od odlagališta je Koprivnički Ivanec, koje je udaljeno oko 2 km zračne linije, a zapadno od odlagališta na udaljenosti od oko 1 km zračne linije je naselje Pustakovec. Od centra grada Koprivnice odlagalište je zračnom linijom udaljeno oko 8 km, a cestom oko 10 km. Do odlagališta se dolazi lokalnom cestom duljine oko 3 km od skretanja s županijskom ceste koja povezuje Koprivnicu i Đelekovec. Lokacija odlagališta ne graniči s građevinskim područjem susjednih naselja, a važećim PP Općine Koprivnički Ivanec utvrđene su posebne mjere kao i režimi uređenja prostora u skladu s namjenom lokacije. Čestice koje su predviđene lokacijskom dozvolom za odlagalište imaju ukupnu površinu oko 10,5 ha, a površina unutar ograde iznosi oko 10 ha (prema dobivenim uvjetima zahtijevano je da je ograda odlagališta odmaknuta 5 m od ruba čestica).

Kratka kronologija

Prvotni upravitelj odlagališta GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica ishodio je Lokacijsku dozvolu dana 03.01.2002. godine, KLASA UP/I-350-05/01-01/145, UR.BROJ: 2137-04-01-3, za sanaciju i konačno uređenje odlagališta komunalnog otpada “Piškornica-Koprivnički Ivanec”, a dana 23.09.2004. godine izdana je Građevinska dozvola od strane Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne odnose, KLASA: UP/I361-03/04-01/140, URBROJ: 2137/01-03-04-4.

Grad Koprivnica, GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, Općina Koprivnički Ivanec, Piškornica d.o.o. i Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o. potpisali su dana 04.09.2015. godine Sporazum kojim je okončan postupak u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa oko odlagališta otpada Piškornica. Tim Sporazumom definirana je višegodišnja suradnja glede odlaganja i gospodarenja otpadom između Grada Koprivnice i Komunalca sa društvom Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o. te je sukladno tome omogućen nastavak obavljanja te djelatnosti.
Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o. je dana 24.09.2015. godine preuzelo odlaganje otpada na odlagalištu Piškornica sve do uspostave rada RCGO.

Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. kao novi investitor i ujedno operater daljnjeg nastavka odlaganja otpada mora završiti sanaciju i konačno uređenje odlagališta Piškornica kako bi se osiguralo daljnje odlaganje otpada do uspostave RCGO-a s obzirom da prijašnji investitor nije završio projekt sanacije i konačnog uređenja sanacije odlagališta otpada Piškornica sukladno građevinskoj dozvoli od 20.10.2004. Dana 22.10.2015.g. izdano je rješenje o izmjeni Građevinske dozvole od strane Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, KLASA: UP/I-361-03/15-01/000054, URBROJ: 2137/1-04/08-15-0002. Po navedenoj izmjeni prvobitni investitor GKP ''Komunalac'' d.o.o. mijenja se u novog investitora ''Piškornica – sanacijsko odlagalište'' j.d.o.o., a ostali dijelovi izreke Građevinske dozvole ostaju nepromijenjeni.
Kako bi se s realizacijom projekta sanacije i konačnog uređenja odlagališta Piškornica moglo nastaviti, novi investitor je pristupio izradi izmjena i dopuna Glavnog projekta, a što je bilo nužno potrebno radi usklađivanja stanja na lokaciji imajući u vidu protek vremena.

U nastavku realizacije projekta sanacije i konačnog uređenja odlagališta otpada Piškornica ishođene su sve potrebne dozvole:
- Okolišna dozvola, Klasa: UP/I 351-03/14-02/47, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-56, od 23.02.2016.
- Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-03/16-01/9, Urbroj: 2137/1-05/12-16-7, od 31.03.2016.
- Uporabna dozvola, Klasa: UP/I-361-05/16-01/10, Urbroj: 2137/1-05/12-16-7, od 09.05.2016.
- Dozvola za gospodarenje otpadom,Klasa: UP/I 351-02/15-01/7,Urbroj: 2137/1-05/17-16-17, od 23.05.2016.

Uzevši u obzir da je na lokaciji predmetnog odlagališta otpada predviđena izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, a koji projekt je u visokoj fazi realizacije, od velike je važnosti i pravovremeno kanaliziranje tokova otpada prema budućem Regionalnom centru.

Ciljevi:

postheadericon smanjenje količina otpada koji nastaje,

postheadericon društveno odgovorno postupanje s otpadom i okolišem,

postheadericon iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,

postheadericon smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje,

postheadericon gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja.NATRAG

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O NOVOM RADNOM VREMENU ODLAGALIŠTA
SVE OBAVIJESTI

Piškornica S.O. - prezentacija

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI