Zakonska regulativa

Linkovi

Propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19

 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05

 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Narodne novine 59/06, 109/12

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

 • PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022.
  Narodne novine NN 03/17

 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
  Narodne novine 38/08

 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
  Narodne novine 6/14

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19

 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  Narodne novine 103/14

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
  Narodne novine 117/14

 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
  Narodne novine 117/14

 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
  Narodne novine 40/15

 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 50/15

 • Naputak o glomaznom otpadu
  Narodne novine 79/15

 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/15, 78/16, 116/16

 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
  Narodne novine 88/15, 102/18

 • Pravilnik o katalogu otpada
  Narodne novine 90/15

 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
  Narodne novine 95/15
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  Narodne novine 97/15

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  Narodne novine 99/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 105/15

 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 111/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 112/15

 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Narodne novine 114/15, 103/18

  Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
  Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 125/15, 90/16, 60/18, 72/18,

 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 20/16

 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
  Narodne novine 69/16

 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada
  Narodne novine 75/16

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 113/16

 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
  Narodne novine 3/17

  Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017-2022 (pdf)
  Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)
  Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
  Narodne novine 50/17

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 117/17

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
  Narodne novine 22/19

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O NOVOM RADNOM VREMENU ODLAGALIŠTA
SVE OBAVIJESTI

Piškornica S.O. - prezentacija

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI