O namaPiškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. (nadalje: PSO) za sanaciju odlagališta (skraćeno Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.) osnovana je 20. listopada 2014. godine Izjavom o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću kod javnog bilježnika u Zagrebu.

Dana 24. kolovoza 2016. godine u registar Trgovačkog suda u Varaždinu upisana je promjena statusa tvrtke u društvo s ograničenom odgovornošću i povećanje temeljnog kapitala na 2.500.100,00 kuna, a 2017. godine Skupština društva donosi Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva na 8.423.600 kn.

Osnovna djelatnost društva je zbrinjavanje neopasnog otpada na odlagalištu Piškornica koje se nalazi u Koprivničkom Ivancu, sukladno Dozvoli za gospodarenje otpadom i Okolišnoj dozvoli.

Na odlagalištu Piškornica otpad se organizirano odlaže od 1982. godine. Izgradnja uređenog odlagališta sa nepropusnim plohama započela je izradom Studije utjecaja na okoliš, koja je odobrena Rješenjem iz 2001. godine. Građevinska dozvola izdana je 2004. godine, a radovi na izgradnji tri plohe i sanacije ranije odloženog otpada započinju 2005. godine.

Izgradnja tri plohe i sanacija ranije odloženog otpada završena je 2012. godine. Četvrta ploha izgrađena je 2016. godine. Uporabna dozvola za odlagalište Piškornica izdana je 2016. godine

Osnovni tehnički podaci o odlagalištu Piškornica:
 • Ukupna površina odlagališta 10 hektara
 • Površina predviđena za odlagane – odlagalište plohe površine 5 hektara
 • Projektirana visina ploha 32 m
 • Kapacitet prema Studiji utjecaja na okoliš iznosi 1.200.000 m3
 • Kapacitet prema glavnom projektu iznosi 805.000 m3

Korištenje kapaciteta odlagališta utvrđeno je sukladno terminskom planu izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, odnosno godišnji prihvat otpada iznosi 35.000 tona, a zatvaranje odlagališta predviđeno je tijekom 2023. godine.

Naziv:
Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada

Sjedište: Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec

Oblik društva: Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

OIB: 97160346104

MBS: 080939012

Temeljni kapital: 8.423.600 kn

Osnivač: 100 % „Piškornica“ d.o.o. Koprivnica

Skupština:
 • Predsjednik Skupštine gosp. Josip Grivec
 • Koprivničko-Križevačka županija
 • Općina Koprivnički Ivanec
 • Međimurska Županija
 • Varaždinska županija
 • Krapinsko-Zagorska županija

Nadzorni odbor:
 • gđa Ivanka Znika – predsjednica
 • gosp. Darko Masnec – zamjenik predsjednice
 • gđa Grozdana Žagar – član
 • gosp. Zlatan Avar – član
 • gosp. Ivica Salajec – član
 • gosp. Zoran Božek – član
 • gosp. Nikola Martinaga – član

Uprava:
 • Marijan Blažok - direktor