Tvrtka Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. poštuje privatnost svakog pojedinca te je zaštitu osobnih podataka uskladila s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Molimo Vas da detaljno provjerite našu politiku privatnosti koja postavlja osnove na temelju kojih se bilo koji privatni podaci preuzimaju od Vas.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Ksenija Hečimović
Trg bana Josipa Jelačića 7
48000 Koprivnica

mail: info@piskornica-so.hr
telefon: 048/ 220 242

DOKUMENTACIJA:

Politika privatnosti_PSO
Informacije o obradi osobnih podataka
Informacije o prikupljanju osobnih podataka za zasnivanje radnog odnosa
OB13_Privola_obrada osobnih podataka
OB14_Zahtjev za opoziv privole
OB15_Zahtjev_ostvarivanje prava prema općoj uredbi o zaštiti podataka