Pristup informacijamaPravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15).
Pravne i fizičke osobe putem otvorenosti i javnosti tijela javne vlasti imaju pravno na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njihovom ostvarivanju te imaju pravu na traženje i dobivanje informacije i pristup zatraženoj informaciji.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana.
Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez dostave posebnog zahtjeva, a pristup ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. na slijedeće načine:
  • Putem telefona: 048 220 242
  • Putem e-mail adrese službenika za informiranje: ksenija.hecimovic@piskornica-so.hr
  • Osobno na adresi: Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 7/I
  • Poštom na adresu: Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 7/I

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje:

Ksenija Hećimović - administrativni referent
Tel. 048 220 242
e-mail: ksenija.hecimovic@piskornica-so.hr

Opći propisi:

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija


Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - 02.09.2019. – OVDJE
2023.

ikonadivider

2022.

ikonadividerikonadivider

2021.

ikonadivider

2020.

ikonadividerikonadivider

2019.

ikonadividerikonadivider

2018.

ikonadividerikonadivider

2017.

ikonadivider